Дирекции на природни паркове

ДПП Витоша

Контакт със звеното:
Директор: д-р инж. Анна Петракиева
Телефон: 029895377
Факс: 029895377
Електронна поща: dppvitosha@nug.bg
Адрес: гр. София, ПК, ул. Антим I No 17

Интернет страница: www.vitosha.iag.bg

Местонахождение
Природен парк ”Витоша” съвпада с природно-географската единица Витоша планина, намираща се южно от столицата на Р България – София.
Географско положение
Витоша планина е разположена в западната част на Централна България и е елемент от подобластта Витошко Средногорие, в която се редуват планините Завалска, Вискяр, Люлин, Витоша и Плана. Овалните масивни очертания на Витошко-Планския…
Лесоустройствен план