НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Нормативни дейности

В отдела работят 3 служители:
Анелия Василева Началник отдел тел. 0298511519 , вътр: 519 е-поща: avasileva@iag.bg
Гергана Царска Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: gergana@iag.bg
Фатме Демирова Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: demirova@iag.bg