НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Звено вътрешен одит

В дирекцията работят 3 служители:
Тони Илиева Главен вътрешен одитор тел. , вътр: е-поща: toni@iag.bg
Вася Михайлова Главен вътрешен одитор тел. , вътр: е-поща: vasia@iag.bg
Красимира Палигорова Главен вътрешен одитор тел. , вътр: 560 е-поща: kpaligorova@iag.bg