НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Счетоводство

В отдела работят 5 служители:
Емилия Тафраджийска Началник отдел тел. 98511560, вътр: 560 е-поща: emi@iag.bg
Сашка Димова Главен експерт тел. 98511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Васил Бялков Главен експерт тел. , вътр: е-поща: vbialkov@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 98511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Екатерина Ганчовска Старши счетоводител тел. 98511555, вътр: 555 е-поща: ganchovska@iag.bg