РДГ Русе | Обява за работа

Дата на валидност: 11.08.2021

Длъжност: Конкурс за Старши експерт "Възобновяване и защита на горите от ерозия, болести и вредители" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - РУСЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Русе, бул.”Скобелев” № 7, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №  90/28.07.2021 г. на Директора на Регионална дирекция по горите Русе, обявява конкурс за длъжността:

 

      Старши експерт „Възобновяване и защита на гори от ерозия, болести и вредители”, в дирекция „Горско стопанство”, в Регионална дирекция по горите Русе - 1 щатна бройка;

ІІ. Правоотношение: 

    - Служебно;

ІІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Осъществяване контрол и провеждане на Държавната политика по възобновяване на горите и защита от ерозия на територията на  РДГ Русе, независимо от собствеността на горските територии.

ІV. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

-  Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;

- Вид образование – висше лесовъдско образование, съгласно §1, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за горите.

-  Професионален опит – 1 /една/ години;

-   Ранг – V младши;

V.  Начинът за провеждане на конкурса се осъществява на два етапа – решаване на тест и провеждане на интервю.

VІ. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 

1. Заявление за участие по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /Обн. ДВ, бр. 97 от 2021 г./;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин или гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

3. Автобиография;

4. Копия от документи за образователно-квалификационна степен;

5. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит  - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит);

VІІ. Размер на основната месечна заплата за длъжността: от 650 – 1200 лв..   

         *Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.     

VІІІ. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в “Деловодството” на РДГ Русе, на адрес: гр. Русе, бул. ”Скобелев” № 7, ет. 2,  стая № 16,  всеки работен ден от 08:30 часа – до 12:30 часа и от 13:00 – до 16:30 часа.,  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в специализиран сайт или портал за търсене на работа.

Материали