РДГ Кърджали | Обява за работа

Дата на валидност: 29.03.2021

Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Кърджали

 

Регионална дирекция по горите – Кърджали, с адрес: гр. Кърджали, ул. „Васил Левски” № 2,тел: 0361/ 65450 на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД05- 57/19.03.2021 г. на директора на РДГ-Кърджали,

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

І.За следната длъжност:

1. Финансов контрольор – 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите Кърджали .

Материали