РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 01.10.2019

Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново

„Главен специалист-горски инспектор“ в дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите гр. Велико Търново - 1 работно място

І.Минималните изисквания
1. Образователна степен – средно лесовъдско образование, съгласно т. 49 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите.

2. Професионален опит – 2 години
II.Специфични изисквания за заемане на длъжността: да отговарят на изискванията на чл.30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

3.Описание на длъжността: Главен специалист-горски инспектор осъществява непосредствения контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Осъществява контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата. Предотвратява и разкрива нарушенията по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА, ЗЛР, ЗЗТ, ЗБР и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

Материали