ГСС София | Обява за работа

Дата на валидност: 04.09.2019

Длъжност: Конкурс за Старши експерт в ГСС - София
Звено: ГСС София

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

        - Да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл;

- Образователно-квалификационна  степен – висше образование, бакалавър по специалност „Горско стопанство“;

 

        - Минимален професионален опит – 1 (една) година или присъден най-малко V младши ранг.

Материали