РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 17.06.2019

Длъжност: Конкурс за Старши специалист-Горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ                               

5500 гр. Ловеч,  ул. ”Търговска” № 56

 тел. 068/603 823, факс 068/603-822

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Регионална дирекция по горите - град Ловеч, на основание глава V, раздел IV от Кодекса на труда и във връзка с чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № РДГ08 -3 -174/13.05.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, обявява конкурс за длъжността:

 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ – ГОРСКИ ИНСПЕКТОР

 

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 /едно/ работно място, район на дейност община Плевен, община Долна Митрополия, община Пордим и община Левски.

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователна степен - средно лесовъдско образование, съгласно т. 49 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите ;

- Трудов стаж по специалността – 1 /една/ година;

- Специфични изисквания: съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 3-14 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

2. Начин за провеждане на конкурса:

 - писмен тест и интервю за професионална компетенция.

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

3.1. Необходими документи:

                3.1.1. Заявление;

                3.1.2. Автобиография европейски формат - СV;

                3.1.3. Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;

                3.1.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

                3.1.5. Свидетелство за съдимост или съответен документ удостоверяващ, че лицето не е осъждано за   умишлено престъпление от общ характер;

                3.1.6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

                3.1.7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение удостоверяващо, че лицето:

·         не страда от психически разстройства;

·         през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

             3.1.8. Документ от районния съд по местоживеене удостоверяващ, че:

·         срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

·         лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

             3.1.9. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;

             3.1.10. Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

             3.1.11.  Медицинско свидетелство.

За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по т. 3.1.6., но представи документ удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

3.2. Място и срок за подаване на документите:

3.2.1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в Регионална Дирекция по горите – град Ловеч, намираща се  в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 56, ет. 3 - „Деловодство”, лично или чрез пълномощник, в 33 /тридесет и три/ дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса.

3.2.2. Краен срок: 17.06.2019 г., 16:00 часа.   

4. Кратко описание на длъжността: Старши специалист - горски инспектор осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на ЗГ, ЗЛОД, ЗЗТ, ЗРА, ЗЛР, ЗБР и подзаконовите актове по прилагането им.

5. Минималният размер за заемане на длъжността СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ – ГОРСКИ ИНСПЕКТОР”: 650.00 /шестотин и петдесет/ лева,  определена въз основа вътрешните правила за работната заплата на работещите по служебни и по трудови правоотношения в РДГ – Ловеч.

6. Общодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

                Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РДГ – Ловеч, ул. „Търговска” № 56, ет. 3 и на адрес: www.lovech.iag.bg.

Материали