РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 25.04.2017

Длъжност: РДГ София обявява конкурс за длъжността "Финансов контрольор"
Звено: РДГ София

Конкурсната длъжност Финансов контрольор на РДГ - София: Осъществява предварителен, текущ и последващ финансов контрол на разходите на РДГ София, за законосъобразността на всички документи и извършване на мониторинг на финансовите  лимити по бюджетната сметка, чрез извършване на проверки преди вземане на решение за поемане на задължения и извършване на даден разход.

Минималните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
1) Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
2) Образование:
- висше образование, минимална образователно-квалификационна степен - магистър;
3) Професионален опит:
- най - малко 2 години опит в области свързани с функционалните задължения на длъжността, или придобит IV младши ранг.

Допълнителните умения и квалификации за длъжността са:
1)Предпочитано  образование – придобита специалност по професионално направление „Икономика” и „Право” .
2)Компютърна грамотност – добро познаване и работа в среда Windows, MS Office Package (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Internet и електронна поща.

Познания в областта на:
-    да познава Устройствения правилник на РДГ
-    Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
-    Закона за държавния служител
-    Закона за счетоводството
-    Закона за обществени поръчки
-    Работа със специализиран счетоводен програмен продукт
3)Компетентности:
-    аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересуваните страни; комуникативна компетентност.

Начинът за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност е:

1) Тест за установяване на професионални знания и умения.
2) Интервю-събеседване.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса за конкурсната длъжност са:

1)Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.
2)Декларация  по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС.
3)Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чужди висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000г., обн., ДВ, бр.69 от 22.08.2000г.) и допълнителни квалификации;
4)Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
5)Автобиография европейски формат – СV /подписана на всяка страница/, при желание и наличие на изготвена от кандидата.
6)Документ удостоверяващ успешно преминат курс по чужд език – при наличие на такъв.
7) Документ за работа с компютър в среда Windows. MS Office Package, Outlook Express и Internet – при наличие на такъв.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 14-дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет-страницата/страниците на Регионална дирекция по горите-София и Изпълнителната агенция по горите, в деловодството на РДГ-София, находящо се в гр.София, ул.”Аксаков“ № 14, ет.3, стая № 308, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа.

Заявления и приложенията към тях, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуеми документи към заявленията си за длъжността за която кандидатстват, заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на РДГ- София, както и на интернет-страницата/страниците на Изпълнителната агенция по горите – София /ИАГ/ и Регионална дирекция по горите-София.

Материали