РДГ Кърджали | Обява за работа

Дата на валидност: 02.03.2017

Длъжност: Главен специалист „ГОРСКИ ИНСПЕКТОР”
Звено: РДГ Кърджали

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Регионална дирекция по горите – Кърджали, с адрес: гр. Кърджали, ул. „Васил Левски” № 2, тел.: 0887222339 на основание чл.89 и сл. от КТ  и                               Заповед № 45 / 01.02.2017 г. на директора на РДГ-Кърджали,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

 

І.За следните длъжности:

1. Специалист „Горски инспектор” -  звено гр.Крумовград/седалище гр.Ивайловград/      - 1 щатна бройка

2.Специалист „Горски инспектор” -  звено гр.Хасково      - 1 щатна бройка

 

 към  дирекция „Специализирана администрация”. 

 

ІІ.   Минималните   и   специфични   изисквания,   предвидени   в нормативните актове за заемане на длъжността са:  

- Да отговаря на изискванията на чл.107”а”, ал.1 от КТ

- Да отговаря на изискванията на чл.198, ал.2 от ЗГ и  чл.30, ал.1,т.2,б.”а”, т.3-13 от Наредба №1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии

- Образователна степен – средно лесовъдско образование;

- Професионален опит за длъжността:

Специалист „Горски инспектор” -   не се изисква професионален опит;

 

III. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и събеседване.

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1.Заявление за участие по образец.

2. Автобиография.

3.Копие от документ, удостоверяващ  придобита образователно – квалификационна степен.

4.Копия от съответните официални документи, удостоверяващи трудовият стаж по специалността  - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит).

5. Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващ, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер

6.Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. 

7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;

б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

8. Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

9. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;

10. Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

11. Медицинско свидетелство.

12. Декларация по чл.107”а” ,ал.1 от КТ

 

Забележка:

1. До участие в конкурса се допуска и кандидат, който не е получил документите по т.6 , но представи документ, че лицето е подало заявление за издаването им.

 

V.Документите следва да бъдат представени в “Деловодството” на РДГ – Кърджали, ул.”Васил Левски” № 2, в едномесечен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен вестник.

VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в Регионална дирекция по горите,            гр. Кърджали, ул.“Васил Левски“ № 2 и на интернет страницата на РДГ Кърджали.

 

VІІ. Длъжността специалист „Горски инспектор“ в дирекция „Специализирана администрация” има за цел:

·контрол по прилагането на Закона за горите по отношение на всички дейности, както и върху съхранението,транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно чл.197 от ЗГ .

 

VIII. Минимален размер на основната работна  заплата за длъжността :

Специалист” Горски инспектор” е 460.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

инж. ЮСЕИН ЕФЕНДИЕВ

 

Директор РДГ-Кърджали

Материали