РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 10.02.2017

Длъжност: Старши експерт-ползване от горски територии, горскостопански планове, програми и проекти
Звено: РДГ Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Регионална дирекция по горите - град Ловеч, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ НПКДС/ и Заповед № І-3-61/26.01.2017 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, обявява конкурс за длъжността:

,,Старши експерт – ползване от горски територии, горскостопански планове, програми и проекти”

                Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 /едно/ работно място.

1.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

                - Образователна степен -  висше лесовъдско образование,  съгласно т.5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите; минимална образователна степен – бакалавър;

- Професионален опит – една година;

- Ранг – V м.

2. Начин за провеждане на конкурса:

 - тест и  интервю /чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от НПКДС/

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

3.1. Необходими документи:

3.1.1. Заявление за участие по образец /приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС /;

3.1.2 Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност и отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност – по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител.;

3.1.3. Автобиография;

3.1.4. Копия от документи за образователно-квалификационна степен;

3.1.5. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит  - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит);

3.1.6. Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3.1.7. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство.

               3.2. Място и срок за подаване на документите:

               3.2.1 Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в Регионална Дирекция по горите

– град Ловеч, намираща се  в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 56, ет. 2 -  „Деловодство”, лично или чрез пълномощник, в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса.

                3.2.2. Краен срок: 10.02.2017 г., 16.00 часа.   

             Образци на заявление за участие в конкурса и декларация, изискуеми съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, могат да се получат от деловодството на РДГ – Ловеч или на интернет страница: www.lovech.iag.bg.

                4. Кратко описание на длъжността: Специализирана администрация, Дирекция « Горско стопанство », Длъжност «старши експерт – ползване от горски територии, горскостопански планове, програми и проекти »  в Регионална дирекция по горите – Ловеч.

Заемащият длъжността «старши експерт – ползване от горски територии, горскостопански планове, програми и проекти » в Регионална дирекция по горите - Ловеч осъществява непосредствен контрол на дейността по ползване от горските територии, както и върху изработването и изпълнението на проекти, планове и програми, свързани с възпроизводството, стопанисването, ползването и опазване на горите.

                  5. Основна заплата за длъжността: размер от 550.00 до 1900.00  лв. (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

                Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РДГ – Ловеч, ул. „Търговска” № 56, ет. 2. и на интернет страница: www.lovech.iag.bg. ,в сроковете, посочени в ЗДСл. и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Материали