ДПП Русенски лом | Обява за работа

Дата на валидност: 24.02.2017

Длъжност: Старши специалист-горски инспектор
Звено: ДПП Русенски лом

Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ обявява конкурс за длъжността:

Старши специалист-горски инспектор в ДППРЛ - 1 щатна бройка;

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

•          Висше лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите, минимална образователна степен - бакалавър, специалност от професионално направление „Горско стопанство” или средно лесовъдско образование;

 

•          Да отговаря на условията съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 3-14 от Наредба № 1 

Материали