РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 27.12.2016

Длъжност: Старши експерт „Правоприлагане в горския сектор”, Отдел „Контрол по горите, лова и любителския риболов” на Дирекция „Специализирана администрация“ на РДГ- София – централна администрация – 1 щатна бройка
Звено: РДГ София

Kонкурсната длъжност старши експерт „Правоприлагане в горския сектор”, Отдел „Контрол по горите, лова и любителския риболов” на Дирекция „Специализирана администрация“ на РДГ- София: изготвя писмени становища, доклади и справки относно законосъобразността и обосноваността на съставените актове за установяване на административни нарушения по ЗЛОД, ЗРА, ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, и подзаконовите актове по тяхното прилагане, участва в дейностите при и по повод образуваните административнонаказателни производства, изготвя отговори на молби, жалби, запитвания от граждани и юридически лица, и др.

1.Минималните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1)Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2)Образование: 

-висше образование, минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър;

3)Професионален опит:

- най-малко 1 година опит в области свързани с функционалните задължения на длъжността, или придобит V младши ранг.

2.Допълнителните умения и квалификации за длъжността са:

1)Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: „Право“ и придобита юридическа правоспособност, или висше лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите, специалност от професионалното направление „Горско стопанство“.

2)Компютърна грамотност – добро познаване и работа в среда Windows, MS Office Package (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Internet и електронна поща.

3)Компетентности: 

-аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересуваните страни; комуникативна компетентност.

II.Начинът за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност е:

1)Тест за установяване на професионални знания и умения.

2)Интервю-събеседване.

III.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса за конкурсната длъжност са: 

 

1)Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

2)Декларация  по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС.

3)Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чужди висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000г., обн., ДВ, бр.69 от 22.08.2000г.) и допълнителни квалификации;

4)Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

5)Копие на удостоверението за придобита юридическа правоспособност, съгласно Закона за съдебната власт, издадено от Министерство на правосъдието /при наличие на такова/.

6)Автобиография европейски формат – СV /подписана на всяка страница/, при желание и наличие на изготвена от кандидата.

7)Документ удостоверяващ успешно преминат курс по чужд език – при наличие на такъв.

8)Документ за работа с компютър в среда Windows. MS Office Package, Outlook Express и Internet – при наличие на такъв.

IV.Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса за конкурсната длъжност в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет-страницата/страниците на Регионална дирекция по горите-София и Изпълнителната агенция по горите, в деловодството на РДГ-София, находящо се в гр.София, ул.”Аксаков“ № 14, ет.3, стая № 308, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа. 

Заявления и приложенията към тях, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуеми документи към заявленията си за длъжността за която кандидатстват, заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис. 

При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

Материали